Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

BareFoodGIULIA hierna ook genoemd “de hotelhouder” verstrekt hoteldiensten, verzorgt evenementen voor particulieren en bedrijven en verkoopt decoratieartikelen en kunstvoorwerpen.

Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot hotelreservering of andere horecadiensten afsluit. Onder de term “klant” verstaat men de fysieke perso(o)n(en) die de bedoeling heeft (hebben) een hotelovernachting te volbrengen, een evenement te bestellen of artikelen wenst te kopen.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen de contractant en BareFoodGIULIA, ongeacht de overeenkomst per brief, per fax of per e-mail tot stand is gekomen.

2. Offertes

Alle opgegeven offertes en prijzen zijn niet bindend voor BareFoodGIULIA en worden enkel meegedeeld als inlichting en kunnen bijgevolg nooit enige verbintenis met zich meebrengen. Het niet respecteren van de opgegeven prijzen kan bijgevolg geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding door BareFoodGIULIA.

3. Bevestigingen
3.1 Bevestiging van hoteldiensten

 • De hotelhouder vraagt een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling op de schriftelijke reservatie, voor zover deze reservatie geschiedt meer dan 5 werkdagen voor aankomstdatum, dit in overeenstemming met de schriftelijk overeengekomen reservatievoorwaarden.
 • De reservatie is pas definitief indien de reservatie, door de contractant voor akkoord is ondertekend, in het bezit is van BareFoodGIULIA, en door BareFoodGIULIA schriftelijk werd bevestigd aan de cliënt. De eventueel gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen moeten eveneens betaald zijn.
 • Indien de reservatie geschiedt op minder dan 5 werkdagen voor datum van aankomst dient de contractant zijn creditkaart gegevens volledig en correct schriftelijk door te geven met handgeschreven vermelding dat de hotelhouder in geval van annulatie of niet opdagen de kaart mag debiteren met het bedrag voorzien in de opzegtermijnen of vergoeding wegens contractbreuk.
 • De ondertekenaar van het contract, de reservatie, of de bestelling garandeert door de ondertekening dat hij/zij hiertoe bevoegd is. Wijzigingen en toevoegingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn of per e-mail door beide partijen zijn bevestigd.
 • Een telefonische reservatie voor een hotelovernachting die door BareFoodGIULIA is aanvaard is slechts geldig tot 17 uur, voor zover het een reservatie betreft voor de zelfde dag en de nodige creditkaartgegevens schriftelijk niet zijn mede gedeeld.
 • In geval van vertraging ten aanzien van het overeengekomen aankomstuur is de klant ertoe gehouden BareFoodGIULIA hiervan op voorhand te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven zo niet veroorzaakt dit automatisch het recht tot verbreking van het hotelcontract door BareFoodGIULIA, met het recht op schadevergoeding in het voordeel van BareFoodGIULIA.

3.2 Hotelcontract

 • BareFoodGIULIA is als hotelhouder t.a.v. de contractant gehouden tot het verstrekken van logies en de gebruikelijke diensten. Hiermee bedoelt men de gewone diensten van het hotel volgens zijn categorie, inbegrepen de zalen en de verschillende gemeenschappelijke inrichtingen, die in het algemeen ter beschikking van de klanten worden gesteld. De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs. Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de aanvaarding door de contractant van een aanbod vanwege BareFoodGIULIA. Aanvaarding van het aanbod blijkt onder meer uit de betaling van het voorschot of de factuur of uit een waarborgstelling met creditcard. In geval van een schriftelijk contract dient BareFoodGIULIA de aankomst- en vertrekdatum van de cliënt of contractant te vermelden samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten.
 • De klant die zonder reservatie een kamer aanvaardt en gebruikt is automatisch een contractant en is ook gehouden aan deze voorwaarden.
 • Indien een bepaald aantal overnachtingen wordt gereserveerd door een klant dan dient de begin- en einddatum te worden vermeld in het hotelcontract.
 • Het contract wordt beëindigd op de dag volgend op de aankomst van de klant en dit uiterlijk om 10 uur indien er geen contract voor meer dan één dag werd aangevraagd en aanvaard.
 • BareFoodGIULIA heeft het recht tijdens drukke periodes (zoals, zonder een limitatieve lijst te beogen, schoolvakanties, zomermaanden, etc.) een minimum aantal overnachtingen te vragen en kan dit wijzigen indien zij dit nodig vindt. (met uitsluiting van contracten die andersluidend afgesloten zijn.)
 • Indien BareFoodGIULIA zich in de onmogelijkheid bevindt het contract uit te voeren dan is zij ertoe gehouden de klant een ander logies van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden. Elk prijsverschil hieruit voortvloeiend komt ten laste van BareFoodGIULIA.
 • BareFoodGIULIA kan nooit worden aangesproken tot het vergoeden van enige onrechtstreekse schade geleden door de klant of derden.
 • De klant is er bij zijn aankomst in het hotel toe gehouden zijn identiteitskaart te tonen teneinde zijn inschrijving op de politiefiche toe te laten dewelke hij dient te ondertekenen.

3.3 Reservatie voor evenementen
(feesten, recepties, netwerkmomenten, thema-avonden, verjaardagen, baby-borrels etc.)

 • Reservatie dient schriftelijk te worden bevestigd door BareFoodGIULIA op basis van een offerte.
 • Voor evenementen dient een voorschot te worden betaald conform de bepalingen van de offerte.

4. Voorschotten en waarborgen

 • Het is BareFoodGIULIA toegelaten de contractant een voorschot en/of waarborgsom te vragen. Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de vooropgestelde termijn zal het contract van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, als éénzijdig verbroken zijn ten laste van de cliënt.
 • De contractant verklaart zich akkoord dat eventuele gemaakte kosten op hem/haar verhaald kunnen worden.

5. Wijzigingen van reservaties en annulatie
5.1 Evenementen en gebruik van huurruimtes

 • Annulaties of wijzigingen van reservaties dienen schriftelijk te gebeuren en gericht aan de maatschappelijke zetel van BareFoodGIULIA. Annuleren zonder kosten kan tot minimum drie maand voor het evenement/verblijf.
 • Voor annulaties die ons later bereiken, worden betaalde voorschotten ingehouden als schadevergoeding. Annuleren kan tot ten laatste 14 dagen voor het event/verblijf.
 • Bij annulatie in de laatste 14 dagen voor het event/verblijf zal het volledige offerte bedrag betaald dienen te worden.

5.2 Hotelannulaties en verbreking

 • Tenzij anders bepaald in het hotelcontract gelden de volgende annulatievoorwaarden: Bij annulatie meer dan 3 maanden voor de aankomstdatum worden er geen kosten doorberekend.
 • Bij annulatie meer dan 2 maanden voor aankomst is 15% van de reserveringswaarde voor uw rekening.
 • Bij annulatie meer dan 1 maand voor aankomst is 35% van de reserveringswaarde voor uw rekening.
 • Bij annulatie meer dan 7 dagen voor aankomst is 85% van de reserveringswaarde voor uw rekening.
 • Bij annulatie 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is 100% van de reserveringswaarde voor uw rekening.
 • No show & vroegere vertrekdatum: 100% van de reservatiewaarde is voor uw rekening
 • Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen (vb. het niet betalen van hotelrekening binnen voorziene termijn) geeft BareFoodGIULIA. het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van de hotelhouder. Hetzelfde recht geldt indien de klant herhaaldelijk voor buitensporig overlast zorgt. (fysiek of verbaal geweld, dronkenschap, nachtlawaai, vandalisme, gedrag die het verblijf van andere klanten verstoort etc.).
 • Bij ernstige en bewezen (met name mits voorlegging van een doktersattest) redenen (ziekte, ongeval, overlijden van de klant of diens levensgezel, ouders, kinderen, broer of zuster) wordt maximaal de ingegane dag aangerekend.
 • In gevallen waarvoor de hotelhouder noch verantwoordelijk noch aansprakelijk is of indien er geen bewijs kan voorgelegd worden voor ernstige en bewezen reden, betaalt de klant 100% de ingegane dag en de helft van de resterende gereserveerde periode naar rato van de prijs vastgelegd in de reservatie.
 • De voorschotten, zoals voorzien in de bevestigingsbrief moeten onmiddellijk aan de hotelhouder worden uitbetaald volgens de bepalingen van de bevestigingsbrief. Bij gebrek van betaling heeft de hotelhouder het recht de hotelreservatie zonder vooropzeg te annuleren.
 • In geval van annulering vanwege de hotelhouder, om andere reden dan overmacht, onvoorziene omstandigheden, personeelstekort of technische problemen, heeft de hotelhouder de keuze om in gelijkwaardige logies te voorzien of om aan de contractant de reeds betaalde vergoeding terug te betalen.

6. Extra kosten

Alle maaltijden, dranken of andere diensten, geserveerd tijdens evenementen, die niet in de overeenkomst vermeld staan, worden door BareFoodGIULIA aan de contractant aangerekend, tenzij BareFoodGIULIA schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat deze kosten individueel met de deelnemers moesten afgerekend worden.

7. Verantwoordelijkheden
Evenementen en hoteldiensten

De contractant zal BareFoodGIULIA verzekeren tegen iedere eis tot schadevergoeding door derden ingeval deze schade werd toegebracht door de deelnemer(s) van zijn evenement.

De contractant is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het hotel of zijn personeel, door de deelnemer(s) van haar evenement of door hotelgasten.

De klant die gebruik maakt van de diensten en de contractant die deze diensten contracteerde zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van BareFoodGIULIA voor elke schade veroorzaakt door hem aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.

BareFoodGIULIA is niet aansprakelijk, noch dient BareFoodGIULIA tot betaling van een schadevergoeding over te gaan indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem/haar vergezelt, bezoekt of bij hem/haar in dienst is. Evenzeer is BareFoodGIULIA niet verantwoordelijk voor de schade die voorkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de contractant.

Noch kan BareFoodGIULIA aansprakelijk gesteld worden in geval van alle feiten van overmacht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ongevallen, stakingen, lock-outs, gewapende overval, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, niet verschijnen van 1/2de van de werknemers. In geval van overmacht behoudt BareFoodGIULIA zich het recht voor de uitvoeringstermijn te schorsen, zonder dat zulke schorsing enige invloed heeft op de rechten van BareFoodGIULIA.
Ook is de contractant gebonden voor zijn waardevolle voorwerpen gebruik te maken van zijn safe indien deze ter beschikking is in zijn kamer.

Het Burgerlijk Wetboek (Wet 4 juli 1972, B.S. 19 augustus 1972) regelt de hotelinbewaargeving waarvan de artikelen hiernavolgende worden weergegeven: Artikel 1952: De BareFoodGIULIA is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt. De bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak. Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken:

 1. Welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
 2. Welke de BareFoodGIULIA of een persoon die hem zijn diensten verleent buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
 3. Welke de BareFoodGIULIA of een persoon die hem zijn diensten verleent binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke termijn voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.

De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De Koning kan in voorkomend geval de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen. Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1973 (B.S. 14 augustus 1973) bepaalt dat de dagprijs voor kamerverhuring (dewelke naar waar artikel 1952, lid 3 verwijst) het bedrag van de overnachtingsprijs inhoudt, zoals dat is gepubliceerd door de hotelhouder vermeerderd met een percentage (hetgeen eventueel is voorzien) voor de aangeboden diensten.

Artikel 1953: De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt:

 1. Wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem zijn diensten verlenen ter bewaring zijn gegeven.
 2. Wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is.
 3. Wanneer de beschadiging, de vernieling of ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van zichzelf of van personen die hem hun diensten verlenen.

De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld of waardevolle zaken in bewaring te nemen. Hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren indien zij gevaarlijk zijn of indien zij de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken. Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.

Artikel 1954: De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan:

 1. De gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt.
 2. Overmacht.
 3. Gewapenderhand gepleegde diefstal.
 4. De aard of het gebrek van de zaak

Artikel 1954bis: De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem hun diensten verlenen.

Artikel 1954ter: Iedere verklaring of beding waarbij de aansprakelijkheid van de BareFoodGIULIA voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt is nietig. Artikel 1954quater: De artikelen 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten noch op levende dieren.

8. Koop-verkoop en betaling van gebruiksgoederen

 • De goederen die te koop worden aangeboden door BareFoodGIULIA blijven eigendom van BareFoodGIULIA tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.
 • Betaling van deze goederen dient contant te gebeuren tenzij hiertoe een overeenkomst werd afgesloten met eventueel andere betalingsvoorwaarden.
 • De koper dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen te controleren en eventuele zichtbare gebreken, op straffe van verval, uiterlijk binnen de vijf dagen na deze datum per aangetekend schrijven aan BareFoodGIULIA te melden. Het in gebruik nemen van de goederen en/of het doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan.
 • Betwistingen over verborgen gebreken aan de verkochte goederen dient op straffe van verval te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na aankoop, hetzij factuurdatum en in ieder geval voor iedere doorverkoop.

9. Betaling van hotelrekeningen en van evenementen
9.1 Hotelrekeningen

 • De hotelrekeningen zijn bij voorlegging direct contant betaalbaar en dienen vereffend te zijn vóór het vertrek van de contractant, tenzij op voorhand anders bepaald in het contract.
 • Voor verblijven van 10 dagen en meer, wordt om de 7 dagen een hotelrekening gemaakt die binnen de 24 uur betaald moet zijn; het voorschot wordt verrekend op het einde van het verblijf.
 • Hotelrekeningen van genodigden kunnen samengevoegd worden met de hotelrekening van de contractant, maar blijven als onbetaalde rekeningen beschouwd tot betaling dezer.
 • Bij weigering van betaling door de cliënt heeft BareFoodGIULIA het recht om het hotelcontract onmiddellijk te verbreken, de klant toegang tot zijn kamer te ontzeggen en gebruik te maken van het retentierecht.
 • In geval van gedeeltelijke betwisting van de hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.
 • BareFoodGIULIA is niet verplicht tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in euro’s (€).
 • Waardebonnen en/of cadeaucheques uitgegeven door BareFoodGIULIA zijn slechts geldig op het ogenblik dat ze volledig betaald zijn. Deze waardebonnen en/of cadeau-cheques zijn geldig voor 1 jaar vanaf datum van betaling.
 • Na 1 jaar vervalt 50% van deze en kan de overige 50% nog gedurende 1 jaar gebruikt worden.
 • Na 2 jaar zijn waardebonnen en/of cadeaucheques volledig vervallen. Voorschotten vallen onder dezelfde bepalingen, hierboven vermeld.

9.2 Facturen buiten de hotelrekeningen

 • bvb. voor evenementen en facturen voor hotelrekeningen van groepen (mits op voorhand hierover een overeenkomst werd afgesloten met BareFoodGIULIA):
 • De facturen van BareFoodGIULIA zijn contant betaalbaar op ons adres, zonder korting, binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 • Het protesteren van een factuur kan enkel schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum.
 • In geval dat de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125, en anderzijds met verwijlinteresten van 1,5% per maand en dit vanaf de factuurdatum tot aan de datum van volledige vereffening van de factuur.
 • Elke rekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door BareFoodGIULIA vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.

10. Geschillen

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.

Stay Tuned

For events & updates...
Join our mailing list →